Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2019

05:56
9026 b90b 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viagrzej grzej
05:54
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaharridan harridan

September 30 2018

21:26
"A może to ona była moją wielką miłością" - myślę teraz. "Może po prostu byłem za głupi, żeby to zrozumieć".
— Jakub Żulczyk "Wzgórze Psów"
21:26
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Piotr C.
Reposted fromnutt nutt viasouxie souxie
21:23
4650 9010 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaiblameyou iblameyou

September 29 2018

20:15
1697 2852 500
Reposted fromseaweed seaweed
20:13
6033 e3c4
Reposted fromcoffeeman coffeeman viaseaweed seaweed
20:13
0805 81a8 500
20:11
3542 34ba 500
MK | Bitamina
Reposted by1czerwca 1czerwca

August 05 2018

19:00
0109 f16a
Reposted fromkatiuszak katiuszak viay-xcv-y y-xcv-y
18:58
18:53
8951 4ca8 500
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viay-xcv-y y-xcv-y
18:49
8559 d4b6
Reposted fromnutt nutt viasininen sininen
18:40
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
18:40
8799 c3db 500
Reposted fromzciach zciach viaeternaljourney eternaljourney
18:38
1959 2f5b 500
18:37
1699 5aa4
Reposted fromhagis hagis viasouxie souxie

July 28 2018

20:09
20:03
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viaonmelancholyhill onmelancholyhill
20:02
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl