Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2020

00:02

Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?

— Wojciech Tochman
Reposted fromaleander aleander viaLesFleursDuMal LesFleursDuMal
00:01
Reposted fromFlau Flau viadivi divi

February 07 2020

23:53
3204 e88d
Reposted fromkrzysk krzysk viadivi divi
23:52
7050 7039 500
Reposted fromnulaine nulaine viaharridan harridan
23:52
Jeśli człowiek w dzieciństwie nie zaznał miłości, opieki, oparcia i poczucia przynależności, to choćby żył w rodzinie w sensie formalnym pełnej, będzie podejrzliwy i lękowy, niekoniecznie w sposób wyraźnie psychopatologiczny. 
Bywają ludzie niezwykle inteligentni i wykształceni, którzy mają jednak poczucie ciągłego zagrożenia porażką, co sprawia, że często przegrywają. Wysoka inteligencja i inne walory ustępują wobec poczucia odrzucenia i trauma z wczesnego dzieciństwa triumfuje.
— Maria Orwid - "Trauma"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaharridan harridan
23:50
23:50
23:49
23:49
9559 d331
wherever (...)
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaseaweed seaweed
23:49
7506 5c47 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaseaweed seaweed
23:48
Reposted fromshakeme shakeme viaharridan harridan

October 26 2019

21:06

Kimkolwiek jesteś, bądź dobry.

Reposted frommarysia marysia viaharridan harridan
21:02
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
20:59
Marek Hłasko mówił:
Chrystus chciał uzdrowić
naród
to go ukrzyżowali.
Nie należy się wygłupiać.
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagrzej grzej
19:58
5188 75df 500
Reposted frompiehus piehus viaiblameyou iblameyou
19:58
4564 f8e9 500
Reposted fromamatore amatore viaelczi elczi
19:58
8061 b206
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabylejaka bylejaka
19:56
4014 bd81 500
Reposted frompesy pesy viaelczi elczi

October 10 2019

05:56
9026 b90b 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viagrzej grzej
05:54
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaharridan harridan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl