Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2020

00:02

Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?

— Wojciech Tochman
Reposted fromaleander aleander viaLesFleursDuMal LesFleursDuMal
00:01
Reposted fromFlau Flau viadivi divi

February 07 2020

23:53
3204 e88d
Reposted fromkrzysk krzysk viadivi divi
23:52
7050 7039 500
Reposted fromnulaine nulaine viaharridan harridan
23:52
Jeśli człowiek w dzieciństwie nie zaznał miłości, opieki, oparcia i poczucia przynależności, to choćby żył w rodzinie w sensie formalnym pełnej, będzie podejrzliwy i lękowy, niekoniecznie w sposób wyraźnie psychopatologiczny. 
Bywają ludzie niezwykle inteligentni i wykształceni, którzy mają jednak poczucie ciągłego zagrożenia porażką, co sprawia, że często przegrywają. Wysoka inteligencja i inne walory ustępują wobec poczucia odrzucenia i trauma z wczesnego dzieciństwa triumfuje.
— Maria Orwid - "Trauma"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaharridan harridan
23:50
23:50
23:49
23:49
9559 d331
wherever (...)
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaseaweed seaweed
23:49
7506 5c47 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaseaweed seaweed
23:48
Reposted fromshakeme shakeme viaharridan harridan

February 08 2020

00:01
Reposted fromFlau Flau viadivi divi

February 07 2020

23:53
3204 e88d
Reposted fromkrzysk krzysk viadivi divi
23:52
7050 7039 500
Reposted fromnulaine nulaine viaharridan harridan
23:52
Jeśli człowiek w dzieciństwie nie zaznał miłości, opieki, oparcia i poczucia przynależności, to choćby żył w rodzinie w sensie formalnym pełnej, będzie podejrzliwy i lękowy, niekoniecznie w sposób wyraźnie psychopatologiczny. 
Bywają ludzie niezwykle inteligentni i wykształceni, którzy mają jednak poczucie ciągłego zagrożenia porażką, co sprawia, że często przegrywają. Wysoka inteligencja i inne walory ustępują wobec poczucia odrzucenia i trauma z wczesnego dzieciństwa triumfuje.
— Maria Orwid - "Trauma"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaharridan harridan
23:50
23:50
23:49
23:49
9559 d331
wherever (...)
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaseaweed seaweed
23:49
7506 5c47 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaseaweed seaweed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl